sobota, 22 czerwca 2013

Noc Kupały, Poznań

Mi wna i ddisgrifio'r peth yn fuan, yn y cyfamser, lluniau. Mae'r holl beth yn syniad gwych sy'n edrych yn hollol swynol, on'd ydy?


czwartek, 23 maja 2013

Cyfweliad Eisteddfod

Mae gen i gyfweliad Dysgwr y Flwyddyn Eistddfod Sir Ddinbych ddydd Sadwrn. Dwi ddim yn nerfus eto, ond dwi'n gwybod bydda i erbyn hynny... Dwi ddim yn siwr beth byddan nhw eisiau gwybod, dwi ddim yn rhy fodlon i siarad amdana i fy hun nac ymffrostio!

Neithiwr, wnes i gyfarfod efo fy athrawon o Gymru, roedden ni'n gwneud nodiadau am bopeth sy'n werth dweud, mae gen i 5 tudalen cyfan, syn eithaf llawer, on'd ydy? Darnau am fy addysg, cynlluniau, cefndir ayyb. Yn y bon, popeth. Tybad a wna i anghofio am y mwyafrif o'r pethau hyn??

Wel. Cawn ni weld. Yr unig peth dwi yn siwr amdano ydy'r ffaith bydd y cyfweliad yn un o anturiau mwyaf y flwyddyn. Bydd rhaid i chi i gyd groesi eich bysedd :)

niedziela, 21 kwietnia 2013

Atgofion cefais gan un ffilm

Sgwn i a ydy (neu oedd) "Xena: Warrior Princess" yn boblogaidd yng Nghymru? Roeddwn i'n siarad efo un person o Gymru'n ddiweddar, a doedd hi ddim yn gwybod amdani o gwbl, ond gan bod gan y ffilm gefnogwyr o gwmpas y byd (neu o leiaf dyma beth maen nhw'n honni), roeddwn i'n tybed a oedd "Xena" yn cael ei dangos ar y teledu ym Mhrydain 'nol yn y 90au neu'r 00au?

Dwi'n cofio i mi wylio'r cyfres a ddarlledwyd ar deledu Pwylaidd pan oeddwn yn blentyn. Yn anffodus, dwn i ddim faint oed oeddwn i ar y pryd. Ond dwi'n cofio i Xena fod yn arwres i mi- roeddwn innau a'm chwaer'n chwarae cymeriadau o'r cyfres, smalio taflu'r chakram ayyb... Atgofion melys :)

Yn ddiweddar, dechreuodd un o sianeli teledu yng Ngwlad Pwyl ail-ddarlledu'r cyfres. Wnes i ddechrau ei wylio heb unrhyw reswm arbennig, jest oherwydd imi ei weld o'r blaen. Mewn gwirionedd, dwi'n chwerthin drwy'r amser bron iawn wrth weld beth mae Xena ei wneud wrth iddi ymladd, ei holl neidio a'i chri eithaf gwirion... Ond ar yr un pryd, dwi'n wirioneddol o hoff o'r ffilm, mae gan cymeriadau synnwyr digrifwch, a gall plot swyno weithiau...

Fy nghynllun ar gyfer y misoedd canlynol: gweld pob ran o'r cyfres, mae'n werth chweil :)

piątek, 12 kwietnia 2013

Llysblant Cymreig?

Hoffai unrhyw un o siaradwyr neu ddysgwyr Cymraeg gymryd rhan yn y cynllun hwn? Gallwch fabwysiadu dysgwyr neu gael eich mabwysiadu gan siaradwyr. Mae taenlen gyda chyfeiriadau e-bost ar gael ar y wefan.

Dwi ddim yn hollol sicr am hynny, ond dwi'n credu gall pobl gysylltu efo'i gilydd drwy'r cyfeiriadau hyn, a helpu ei gilydd i ddysgu'r Gymraeg. Hawdd! Syniad gwych, yn fy marn i, sydd wedi cael ei ddechrau gan Mr. Picton o "C'mon Midfild" os deallais yn gywir.(actor, nid y cymeriad, wrth gwrs :)) Felly- pam beidio ag ymuno?


wtorek, 2 kwietnia 2013

Ceisio bod yn greadigol, rhan 1

Wyt ti eisiau clywed stori?
Unwaith, roedd yna frenin a breswyliai â’i deulu mewn palas gwydr ar dop mynydd anferth â miliynau o eirlys arno. Roedd y blodau’n tyfu ar yr adeilad hefyd, yn ei guddio rhag olwg pobl ddrwg, neu or-chwilfrydig. Achos mae rhaid i ti wybod y gwnaethpwyd y brenin, ei deulu, a phawb arall yn y palas o’r crisial bregysaf a mwyaf tryloyw yn y byd. Ond nid oedd felly o’r dechrau: melltith hen wrach a wnaeth i ddynion o gnawd a gwaed droi i grisial. Ac felly, fe ddisgynnodd galar a phoen mawr ar y llys, ac ni wyddai neb beth i’w wneud. Ni allai neb adael y palas rhag ofn iddynt dorri mewn i ddarnau bychain. Ni wyddai neb am eu tynged, gan ar ôl i’r wrach felltithio’r palas, fe’i ddileodd o gof pawb tu hwnt iddo. Ac yn wir, nid oedd gobaith yng nghalonnau preswylwyr y llys, felly un diwrnod heulog a thwym fe adawon nhw’r lle a neidio o dop y mynydd.
A phan oeddent yn syrthio, dyma fi’n ymddangos am y tro cyntaf. O ble? Wn i ddim. Yr unig bethau imi eu cofio ydyw distawrwydd, düwch, llonyddwch. Ac yna, yn yr eiliad nesaf, roeddwn i’n disgyn fel carreg, a channoedd o gyrff crisialaidd yn syrthio i lawr o dan fy nhraed. Alli di ddychmygu’r fath beth? Ceisia ddychmygu beth ddigwyddodd ar ôl inni i gyd gyrraedd y ddaear. Pan dwi’n cau fy llygaid yn awr, dwi’n teimlo poen yn fy nhrechu, yn gwthio awyr o’m hysgyfaint. Dwi’n gweld briwsion crisialaidd yn codi o’r pridd. Maen nhw’n dal pelydrau’r haul ynddynt, ac yn gollwng enfysau amryliw o’m cwmpas i. Roeddwn yn wylo fel baban bach. Gwyddwn mai oherwydd eu marwolaeth hwythau gallwn ddechrau fy mywyd innau.
Ar ôl amser hir – oriau? dyddiau? misoedd? – codais a dechrau cerdded. Lle troediais, roedd blodau gwydr yn tyfu.

Cwyno

Mae rhaid i mi gwyno am y tywydd eleni. Yr hyn sy'n digwydd fedra i ddim ei ddeall. Mae mis Ebrill wedi cyrraedd, ond dydy'r gaeaf ddim wedi gadael eto, ac bydd hi'n aros am hwy.

Mewn gwirionedd, dwi wedi cael llond bol o eira ac oerni! Gwanwyn ydy fy hoff dymor y flwyddyn, dwi'n methu gwres a gwyrddni, rwan mae popeth mor ddiflas a digalon, does gen i ddim egni i wneud dim byd. Dwi'n gwybod mai dim ond aros gallaf ei wneud, ond tan pryd- mis Mehefin?! Tyrd, wanwyn!

sobota, 16 marca 2013

Rygbi Cymru!

Newydd orffen gwylio'r gem heddiw- llongyfarchiadau enfarw i di^m Cymru!

Dyma oedd gem gyntaf rygbi i mi ei gweld erioed, felly doeddwn i ddim yn deall rheolau o gwbl, doeddwn i ddim yn gwybod pam bod Cymru'n cael cymaint o penalties, pam bod y chwaraewyr yn neidio ar ben ei gilydd drwy'r amser ayyb, ond mewn gwirionedd doedd dim ots gen i o gwbl, dwi ddim wedi gweld gem mor gyffrous ers meitin!

Bydd rhaid i mi ddechrau gwylio gemau rygbi'n fwy aml, yn bendant...

I orffen y cofnod byr hwn - Cymru am byth!!!