sobota, 16 marca 2013

Rygbi Cymru!

Newydd orffen gwylio'r gem heddiw- llongyfarchiadau enfarw i di^m Cymru!

Dyma oedd gem gyntaf rygbi i mi ei gweld erioed, felly doeddwn i ddim yn deall rheolau o gwbl, doeddwn i ddim yn gwybod pam bod Cymru'n cael cymaint o penalties, pam bod y chwaraewyr yn neidio ar ben ei gilydd drwy'r amser ayyb, ond mewn gwirionedd doedd dim ots gen i o gwbl, dwi ddim wedi gweld gem mor gyffrous ers meitin!

Bydd rhaid i mi ddechrau gwylio gemau rygbi'n fwy aml, yn bendant...

I orffen y cofnod byr hwn - Cymru am byth!!!

sobota, 9 marca 2013

Y Gymdeithas a Thrydar

Pleser mawr ydy dweud fy mod i wedi sefydlu proffeil Cymdeithas Gwlad a Chymru ar Drydar.

Mewn gwirionedd dwi ddim yn gwybod beth gallwn ddisgwyl oherwydd hynny, ond dwi'n gobeithio bydd mwy o bobl Cymru'n dilyn ni- mae Trydar yn eithaf poblogaedd yna, on'd ydy? Ond ar y llaw arall, dwi ddim yn hollol sicr am bobl Gwlad Pwyl, does dim llawer o ddefnyddwyr Trydar fan yma!

Ta beth, cawn ni weld. Croeswch eich bysedd a... dilynwch ni? :)

Trydar Cymdeithas Gwlad Pwyl a Chymru

czwartek, 7 marca 2013

"Y Weithred", y canu, y siarad

Neithiwr fe ddaeth yna ddilyniant Gwyl Dewi Sant ym Mhoznań, ac mi gawson ni gyfle i wylio ffilm ddogfenaidd "Y Weithred".

Dwi ddim yn sicr faint ohonoch chi sy'n gyfarwydd efo hi, felly mi wna i roi disgrifiad byr ohoni. Ffilm am Gapel Celyn a Thryweryn ydy hi, a gweithred tri dyn a oedd yn ceisio rhwystro llywodraeth rhag foddi'r Cwm; yn ofer.

Ar y cyfan doedd y ffilm ddim yn rhy ddrwg, ond i mi, doedd dim rhaid i'r cyfarwyddwr daflu cenedlaetholdeb Cymreig i'm hwyneb i. Dwi'n gwybod nad ydy'r geiriau hyn yn swnio'n gyfeillgar, efallai dwi wedi defnyddio rhai sy'n rhy gryf, ond mae fy nheimlad ynglyn a'r ffilm yn anodd i'w hoelio (er fy mod i'n gwybod bod rhywbeth anesmwyth ynddi). Efallai ychydig mwy o gydbwysedd? Gan fod y ffilm yn bwysig i ni i gyd, mae'n dangos bod wir angen gweithredu dros y wlad a'r iaith.

Ar ol i'r ffilm orffen dechreuon ni weithdy canu. Wnaethon ni ganu caneuon fel Cyfri'r Geifr, Sospan Fach, Calon Lan, Dacw 'Nghariad, Carlo (Dafydd Iwan), Dansin Ber (Gwyneth Glyn), Geiban a Be nawni? (Y Bandana) a sawl can Pwyleg. Wedyn bach o siarad efo fy athrawon, a gorffenodd noson hon o hwyl a sbri.

wtorek, 5 marca 2013

Sut i ymweld a Phoznań drwy gyfrwng y Gymraeg, neu: penwythnos Dewi Sant

Yn y byd lle nad ydy'r iaith Gymraeg yn ddigon gweladwy wrth ystyried gwasanaethau cyfoes, mae yna le lle bydd hi ar gael i bawb a fyddai'n fodlon i'w chlywed: Poznań, Gwlad Pwyl!

Yn ystod y penwythnos diwethaf, cawson y geiriau yma eu gwiredu wrth i ni gael gwestai arbennig: Cymraes o Ogledd Cymru, sydd yn Wrocław ar hyn o bryd, yn astudio gwyddor gwleidyddiaeth yno, yn dilyn cynllun Erasmus. Roedd gynnon ni wyl arbennig- diwrnod Dewi Sant, felly penderfynodd hi ymuno a ni a gweld rhai o lefydd diddorol ym Mhoznań.

Cyrhaeddodd hi ar ddydd Gwener, tua henner dydd. Ynghynt, roedd fy ffrind a finnau'n brysur yn y brifysgol, roedden ni'n ceisio hysbysebu Gwyl Dewi i bobl allan o'r Adran. Wnaethon ni brintio taflenni arbennig i hyrwyddo dau gyfarfod yn y dafarn a gwylio ffilm am fomio Tryweryn. Hefyd, roedden ni'n clymu cennin a chennin Pedr wrth ganllaw grisiau (pob hwyl, tydi?)

Beth bynnag, yn fuan roedd rhaid i ni adael a mynd i orsaf trenau i groeso ein ffrind. Wrth gwrs i ddechrau doedden ni ddim yn gallu ei gweld, roedd degau o bobl yn mynd tu fewn ac allan o'r tren, ond rywsut llwyddom i ddod o hyd i'w gilydd. Aethom yn syth adref, yn siarad am ei thaith ar y ffordd. (Dyma dro cyntaf i ni gael ein synnu gan ei hawsed i ddysgu'r Bwyleg - dim ond am wythnos a hanner oedd hi'n dysgu, ond roedd hi'n cofio llawer o eiriau ac ymadroddion, ac roedd hi'n cronni a chofio llwythi ohonyn nhw pan oedden ni'n crwydro efo hi o gwmpas y ddinas!) Wedyn roedden ni'n eistedd yn fflat fy ffrind, ac aros am ffrind arall i ddod efo bwyd (roedden ni i gyd yn llwgi!) Y diwrnod yma, wnaethon ni goginio 'pyry z gzikiem', sef tatws gyda chaws gwyn, nionod a sbeisys. Math o bryd tradoddiadol Poznań ydy hwn, er nad ydw innau'n ei fwyta'n rhy aml. Ar ol bwyta, roedden ni'n rhy lawn i gerdded, felly arhoson ni gartref tan prynhawn hwyr, yn sgwrsio a gwrando ar gerddoriaeth. Wedyn, aethom i fflat ffrind arall i nol sach gysgu sbar, ac i'r dafarn: Gwyl Dewi oedd hon! Roedden ni'n gyntaf i gyrraedd, ac roedden ni'n poeni na fydd neb arall yn dod, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef bod eithaf llawer o bobl wedi ymgasglu gyda'r amser. Cawson ni noswaith braf iawn, yn yfed, trafod pynciau gwahanol (yn eithaf ffyrnig weithiau!) a chael llwythi o hwyl. Aethom adref yn hwyr iawn, ac roedd rhaid i ni baratoi ar gyfer y diwrnod canlynol.

Wnaethon ni gyfarfod a'i gilydd ar Hen Farchnad, er mwyn iddi weld un o symbolau Poznań - geifr mecanyddol yn gwffio ei gilydd ar glocdwr bob haner dydd. (Dilyniant chwedl ydy popeth: unwaith, roedd rhyw ddyn cyfoethog i ymweld a Phoznań, ac roedd criw o bobl yn paratoi gwledd  grand i'w groeso. Cig carw oedd i fod yn brifbryd o fwyd, ond wnaeth helpwr y cigydd ei losgi. Roedd rhaid iddo fyrfyfyrio, felly penderfynodd rostio cig geifr. Ond yn anffodus iddo, dihangodd ei eifr, dringo clocdwr y ty cyngor, a dechrau gwffio. Chwedl difyr, on'd ydy?) Ar ol i ni weld y geifr, cawsom dro bach o gwmpas yr Hen Farchnad, wedyn i gael brecwast ar gyfer llysieuwraig, yna i brynu rogale marcińskie (croissant arbennig efo past pabi a mel, a chnau ar dop) ac yn y diwedd taith fach o gwmpas Stary Browar (canolfan siopa mwyaf 'snobaidd' / ffroenuchel ym Mhoznań). Cawson ni goffi enfawr a bwyta'r rogale, ac wedyn roedden ni'n cerdded a cheisio prynu rhywbeth ar gyfer parti pen-blwydd ffrindiau fy ffrind a finnau. Ar ol sawl awr dychwelom adref, lle wnaethon ni baratoi cinio blasus, ac wedyn aethom allan, gan iddynt fynd i'r parti.

Y diwrnod canlynol oedd y diwrnod olaf fy ffrind ym Mhoznań. Yn anffodus, doedd fy ffrind o'r Adran ddim yn teimlo'n rhy dda (rhyw ffliw ofnadwy), felly dim ond fi a'r ffrind o Wrocław a aeth allan y tro yna. Diwrnod cerdded oedd hwnna, aethom i barc Sołacki (mi wnes i son amdano yn un o gofnodion ynghynt ar y blog yma). Doeddwn i ddim yno ers meitin, felly pleser enfawr oedd dychwelyd! Roedd y diwrnod yn eithaf braf (efallai bach yn wyntog, ond doedd dim ots gynnon ni), ac wnaethon ni gerdded o gwmpas y parc i gyd bron iawn, yn rhyfeddu at brydferthwch y golygfeydd (wel, o leiaf minnau ;)). Ar ol y parc hwn, penderfynon ni fynd i Malta, lle efo llyn artiffisial. Rhaid i mi gyfaddef nad ydw i mor hoff o'r lleoliad yma, yn enwedig wrth gymharu a pharc Sołacki, ond weithiau mae'n werth ymweld ag ef. Ar ol i ni weld rhan o Malta, roedd yn rhaid i ni fynd 'nol adref, ac ar ol cael pryd o fwyd blasus arall, roedd yna amser i ni fynd i'r orsaf trennau.

Penwythnos llawer o hwyl a sbri oedd y tri diwrnod yma, dwi'n falch iawn i mi gael cyfle i weld fy ffrind o Gymru a defnyddio cymaint o'r Gymraeg! Bechod nad oedd hi'n gallu aros am fwy, ond dwi'n wir gobeithio bydd hi eisiau dod 'nol rhyw ddiwrnod!