poniedziałek, 31 grudnia 2012

Dymuniadau Blwyddyn Newydd

Annwyl Bawb,

Mae'r flwyddyn nesaf wedi mynd. Sut oedd hi i chi? Dwi'n gobeithio y cawsoch chi gyfle i gyflawni o leiaf rhan o'ch cynlluniau a breuddwydion. Ac os chawsoch chi ddim, peidwich a phoeni, dwi'n sicr y gwnewch chi lwyddo o yfory ymlaen - dymuniadau gorau i chi i gyd! Cofiwch i gael hwyl a sbri, a mwynhau eich hunain heddiw (ac yfory, yn fwy na thebyg ;))!

Cofion,
Asia

piątek, 28 grudnia 2012

Y Gwyliau

Felly, mae'r Nadolig, gwyl bertaf y flwyddyn yn fy marn i, wedi dod i ben. Dwi'n hapus, gan trodd   allan mai Nadolig orau ers sawl blwydd oedd y 'Dolig honno. Treulais amser braf efo fy nheulu, tu allan fy nhy, a chael cyfle i fwrw'm blinder.

Os nad ydych yn gwybod yn barod, mae pobl yng Ngwlad Pwyl yn cael swper Nadolig arbennig ar noswaith 24ain o Ragfyr. Mae teuluoedd yn ymgasglu o gwmpas un bwrdd (yn ol traddodiad - ar ol gweld seren gyntaf yn y nefoedd), yn rhannu waffer Nadolig gyda phawb, wrth roi dymuniadau iddynt, ac wedyn bwyta. Mae traddodiad cryf yn dweud bod rhaid yna fod deuddeg pryd o fwyd, ac mae'r rhai mwyaf adnabyddus yn cynnwys pysgod gwahanol fel cerpyn a phennog. Hefyd, rydyn yn cael er enghraifft cawl betys, twmplenni gyda bresych a madarch a phasta gyda phabi, mel a chneuon. Mewn theori dydyn ni ddim i fwyta cig yn ystod yr holl ddiwrnod, a pheth arall, dylen ni flasu pob un o brydau o fwyd sydd ar y bwrdd. Ar ol bwyta'r swper, mae pobl yn tueddu cael melysfwyd, yn amlaf cacen gaws, cacen babi (poppy-seed cake) neu dorth sinsir. Felly, mae pawb yn bwyta, siarad efo'i gilydd, ac weithiau canu carolau neu ddarllen dyfyniadau o'r Beibl. Yn y nos (hanner nos neu ynghynt), mae rhai yn mynd i pasterka, sef offeren arbenig sy'n dathlu genedigaeth Iesu Grist. Es innau i offeren ar ddeg o'r gloch yn y nos, efo fy nhaid a nain, fy mam a chwaer, a fy ewythr a modryb (y ddau a ddaeth i ymweld a ni ar ol y swper)

25ain o Ragfyr oedd diwrnod pan aethom i Śrem, tref fychan i'r dde i Boznań, er mwyn ymweld a  gweddill fy nheulu (modryb arall a'i mab). Wnaeth fy nghefndir wsigo gwisg Niclas Sant, ac roedd hynny'n ddoniol, gan ei fod bach yn esgyrnog, felly roedd rhaid iddo ychwanegu clustog fel fol Niclas :)
Canlyniadau'r diwrnod: mwy o fwyta a siarad, a llawer o chwarae gemau cyfrifiadur. Yn y noswaith roedd y tywydd yn berffaith ar gyfer tro bach (+7 gradd Celciws!), roedd y dref yn dawel a gwag, dim ond ninnau'n crwydro o gwmpas. Ac wedyn, fe'n gyrrodd fy nhaid yn ol i Boznań - fe'm atgoffodd y daith fach yma o Gymru, a dychwelyd o Bont yn ystod Hanner Cant: dim goleuadau, dim ond gwynder stripiau ar y ffordd a thywyllwch - teimlad braf iawn, roeddwn yn difaru nad oeddwn yno ar ben fy hun.

Yn ol ym Mhoznań, roedd hi'n rhy hwyr i fynd adref, felly arhosais yn fflat fy nhaid a nain. Roedd y diwrnod nesaf, 26ain o Ragfyr yn ddiwrnod mwyaf diog o'r dri, wnaethon ni ddim ond eistedd a bwyta (!)

Ar y cyfan, amser teulu a gwneud dim byd oedd y Nadolig eleni, ac ar ol yr holl fwyta bydd rhaid i mi golli llawer o bwysau ychwanegol ;)

Cwpl o luniau o gyfnod y Dolig a'r dyddiau cynt ym mis Rhagfyr (pan oedd eira ym Mhoznań):poniedziałek, 24 grudnia 2012

Nadolig Llawen!

Annwyl Bawb,

Hoffwn ddymuno i chi i gyd Nadolig Llawenaf erioed, dwi'n gobeithio y bydd o'n dawel a llonydd, ac mi gewch chi gyfle i dreulio amser braf gyda'ch teuluoedd. Ac, wrth gwrs, mwynhewch y bwyta!

Cofion gorau,
Asia

niedziela, 9 grudnia 2012

Cyfarfodydd sgwrsio ym Mhoznań

Bydd gynnon ni gyfarfod sgwrsio nesaf ar ddydd Llun hwn. Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn hoff iawn (iawn) ohonyn nhw, dyma'r unig gyfle (bron) i mi ei gael yn ystod y flwyddyn i siarad Cymraeg, fel mae'n digwydd. Wrth gwrs, ar wahân i'r gwersi a sgyrsiau ysgrifenedig.

Nid yn unig rydyn ni'n siarad am bynciau 'llosg' y brifysgol a'n bywydau ni, ond hefyd mae gynnon ni siawns i drefnu digwyddiadau a'u trafod nhw. Er enghraifft, bydd Nadolig yr Adran yn digwydd mewn pum niwrnod (ysgrifennaf adroddiad wedyn), ac mae noswaith ffilm nesaf yn yr wythnos ganlynol.

Hefyd, rydyn ni'n trafod pynciau diwylliannol, fel addysg yng Nghymru (y tro olaf ond un), dysgu Pwyleg i'n hathrawon (hwyl a sbri :)), dysgu Cymraeg i bobl eraill (ie! mae un person tu allan i'r Adran eisiau dysgu Cymraeg, mae hynny'n wych, nac ydi?), a siarad am bethau digrif a difrif eraill.

Tybed ar beth byddwn ni'n myfyrio yfory? Roedden ni'n cellweirio mai cwyno bydd y prifbwnc, gan bod pawb yn hoff o wneud hynny. Mi gawn ni weld!

--------------------------------------------------------------

Na, dim cyfarfod y tro yma, mae'r gaeaf go iawn wedi dod, roedd eira'n disgyn drwy'r dydd, a nawr fydd yna ddim digon o bobl yn cyrraedd...

wtorek, 4 grudnia 2012

Bach o gerddoriaeth

Roeddwn yn gwrando ar gerddoriaeth Gymraeg (neu Gymreig) am dibyn bach o amser erbyn hyn, felly meddyliais byddai'n neis cael bach o drefn arni, ac o ganlyniad dwi wedi gwneud rhestr o'm hoff ganeuon Cymreig. Dyma beth trodd allan i mi:


1. Fflur Dafydd – Ar ôl heddi’: heb os, dyma fy hoff gân Gymreig am byth! Dwi'n cofio i mi ddysgu ei geiriau ar gof a phoenydio fy nheulu wrth ei chanu drosodd a throsodd!


2. Elin Fflur – Symud Ymlaen: mewn gwirionedd, nid honno a oedd fy hoff gân gan Elin Fflur, ond fel y daeth amser rhagddo, dechreuais ddwli arni. A dwi mor hoff o'r rhan offerynnol ar y diwedd!


3. Cowbois Rhos Botwnnog – Ffarwel i Langyfelach Lon: cân mwyaf anhygoel y band, sy'n fy syfrdanu bob tro byddaf ei chlywed. Mae'n hir, ond dwi ddim yn medru teimlo wyth munud fel wyth munud sydd wedi pasio ar ôl i'r gân orffen (ydy hwnna'n gwneud synnwyr o gwbl?)


4. Texas Radio Band – Swynol: mi glywais y gân hon yn ystod un o wersi Cymraeg llynedd. Doeddwn i ddim wedi ei chlywed o'r blaen, ond does dim rhyfedd pam bod ei theitl fel y mae, mae hi wedi fy swyno yn y fan a'r lle!

 
5. Sen Segur – Oswald: dwi'n hoffi meddwl bod hi'n siwtio fy mywyd yn berffaith, mae ei geiriau yn apelio ataf fi'n isymwybodol, a dwi'n teimlo'r 'bond' arbennig efo'r dyn o'r gân

 
6. Violas – Gwymon: "Sea Shells" oedd y gân gyntaf i mi ei chlywed gan Violas, a thynnodd hi fy sylw mewn eiliad braidd. Ac wedyn, yna ddaeth "Gwymon" (gyda'r un canlyniad), a daeth Violas yn fy hoff fand Cymreig. Jest fel 'ma.


7. Yr Ods – Fel Hyn Am Byth: dwi'n ei hoffi cymaint oherwydd bod hi mor gadarnhaol, a fedraf ddim ond canu ymlaen efo'r Ods bob tro i mi ei chlywed. Mae'n jest hwyl a sbri!
Fel Hyn Am Byth (Myspace)


8. Yucatan – Y Gwacter: dwi'n ffan mawr o gerddoriaeth ôl-roc, felly doedd dim amheuaeth byddaf yn hoffi Yucatan. Mae harddwch eu cerddoriaeth yn cyffwrdd yn fy nghalon, ac mae'r gân yma yn arbennig o arbennig!

 

9. Y Promatics – Bodlon i sibrwd: i mi, Y Promatics oedd un o fandiau mwyaf diddorol a dawnus o ran ddull eu cerddoriaeth, felly bechod nad ydyn nhw'n bodoli bellach! A dyma eu cân orau o ran alawon (dydw i ddim yn siŵr am y geiriau, dwi'n methu deall y cyfan)


10. Gorky’s Zygotic Mynci – Merched yn neud gwallt ei gilydd: doedd gen i ddim syniad yn y byd am y gân hon am lawer o amser, dim ond caneuon o "Patio" a "Barafundle". Ond ar ôl i mi gael ychydig mwy o gynhyrch Gorky's oddi wrth fy ffrind, dyma beth y syrthiais mewn cariad efo hi!

sobota, 1 grudnia 2012

Andrzejki (Diwrnod Sant Andreas) yng Ngwlad Pwyl: traddodiadau

Dwi'n gwybod mai ddoe a oedd yr Wyl, ond efallai byddwch yn cymryd diddordeb mewn dysgu sut byddai Pwyliaidd yn ei dathlu: yn bennaf yn y gorffennol, ond mae rhai o bobl yn wneud hynny o hyd.

Felly, y peth sy'n  mwyaf adnabyddus yng Ngwlad Pwyl ydy arllwys cwyr drwy dwll clo i ddwr oer mewn powlen. Wedyn, ar ol i'r cwyr galedi, byddai pobl yn edrych ar siapau a cheisio darllen eu ffawd. Llawer o hwyl a sbri, yn enwedig i blant!
ffynhonnell: http://gs.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2012/11/Lanie-wosku.jpg

Un arfer arall fy mod yn gwybod amdano ydy dweud ffortiwn wrth dynnu croen afalau (neu ffrwythau eraill). Ar ol pilio'r ffrwyth, byddai rhaid i un taflu'r croen dros ysgwyd a gwirio os ydy o wedi gwneud siap unrhyw lythyren. Yn ol yr arfer, dyna lythyren gyntaf enw ei g/chariad dyfodol.

Ac yr un olaf o'r rhain mwyaf amlwg ydy 'ras esgidiau' (f'enw innau): mae merched- sydd eisiau gwybod pa un ohonyn nhw byddai'n priodi'n gyntaf- yn sefyll eu hesgidiau mewn rhes, ac mae'r person sy'n olaf yn symud ei hesgid i ben y rhes, ac wedyn yr olaf ond un ayyb. Ac yn y diwedd, byddai'r ferch y bydd ei hesgid yn cyrraedd y trothwy'n gyntaf, yn priodi cyn pob un arall.

Tybed a oes gan y Gymry unrhyw arferion tebyg?

wtorek, 20 listopada 2012

Y ffilm

Iawn. Dwi wedi ei gweld, y ffilm i mi so^n amdani neithiwr. "Twin Town" oedd ei henw hi.

Dwi ddim yn meddwl y mwynheais yr hyn a welais. O reolaeth dwi'n ceisio osgoi ffilmiau gyda gormod o drais, rhegi a rhyw, yn enwedig pan bod nhw'n  hollol ddi-alw-amdanynt. Dwi ddim yn rhy dda a ymdopi gyda theimladau drwg fy hun, heb so^n am y fath beth, ond pobl eraill.

Wrth gwrs, roedd yna ychydig o bethau cadarnhaol: yn y dechrau, roedd rhegu'n eihaf doniol, hefyd, ar adegau mwynheuais synnwyr digrifwch y cymeriadau. Ac, fel arfer, bum yn dwli ar ganeuon Cymraeg a oedd yn y ffilm. Manylion bychain, on'd ydynt? Ond gormod ydy gormod- defnyddiwyd gair fuck dross tri chant o weithiau, ac roeddwn i'n meddwl mai llawer mwy oed yno. Roedd y ffilm yn eithaf gwaedlyd ac eithafol. Gwallgof!

Bydd rhaid i mi ei gweld unwaith eto yn fanwl. Efallai llwyddaf ganfod rhyw werth cudd iddi? Gawn ni weld.

poniedziałek, 19 listopada 2012

Heb deitl

Helo pawb, ymddiheuriadau nad oeddwn yn rhy epilgar y dyddiau hyn, ceisiaf wella fy hun, chwilio am bynciau i  ysgrifennu amdanynt a chynchyrchu rhywbeth yn amlach na rwan.

Ac beth sy'n digwydd ym Mhoznań ar hyn o bryd? Wel, dan ni wedi dechrau ein cyfarfodydd sgwrsio ac mae un wedi digwydd yn barod. Fel arfer wnes i fwynhau fy hun wrth drafod pynciau fel addysg yng Nghymru a cherddoriaeth. Yn anffodus, dim ond pedwar o fyfyrwyr a ymddangosodd. Tybed pam nad ydy pobl eisiau mynychu? Gobeithio bydd mwy o ddiddordeb yn hwyrach.

A hefyd, mae cyfarfodydd ffilm yn dechrau heddiw. Dydw i ddim yn gwybod beth ydy teitl y ffilm heno, syrpreis i ni bydd honno!

Bellach, rydan ni'n gobeithio daw un o artistiaid Cymreig i Boznań ym mis Chwefror neu Fawrth, ond dwi ddim eisiau datgelu unrhyw enw, jest rhag ofn! Ysgrifennaf am hynny unwaith eto, ac efallai bydd rhywun ohonoch chi'n fodlon i ddod draw?

Iawn, dyma ni ar hyn o bryd, mae'n rhaid i mi fynd i'r cyfarfod ffilm, efallai ysgrifennaf ychydig amdani ar ol dod yn ol. Hwyl!

niedziela, 28 października 2012

Y Gymdeithas

Nodyn byr am y sefydliad sy'n wrth ei greu ar hyn o bryd yn y brifysgol, sef Cymdeithas Gwlad Pwyl a Chymru (Towarzystwo Polsko-Walijskie yn y Bwyleg). Rydyn ni'n anelu at greu cysylltiadau rhwng y ddwy wlad (o ran ochr academaidd a diwyllianol yn bennaf). Roedd y Gymdeithas yn gweithio llynedd, yn trefnu digwyddiadau ym Mhoznań fel cyfafrodau sgwrsio, nosau ffilm neu gymdeithasu ayyb.

Ar hyn o bryd, rydyn ni'n ceisio ei sefydlu'n swyddogol, fel cymdeithas. Gan bod biwrocratiaeth yng Ngwlad Pwyl yn ddrwg iawn, mae'n cymryd cryn dipyn o amser, ond mae diwedd gweithredu'n nesau.

Hefyd, rydyn ni'n casglu syniadau am sut bydd y Gymdeithas yn gweithio a phwy o Gymru gallen ni'n cysylltu efo fo/hi. Roedden ni'n meddwl am fyrdd o bosibiliadau fel darlithoedd, ond hefyd cyngherddau bandiau Cymreig ym Mhoznań. Hoffen ni gael cymaint o gysylltiadau ag sy'n bosib.

Felly, o'm rhan innau, hoffwn i ddweud bod y cyfan yn gyffrous iawn, ac hefyd gofyn i'r rhai sy'n darllen hwnnw: efallai bod gynnoch chi syniadau neu hoffech chi helpu mewn unrhyw ffordd er mwyn gwneud i'r Gymdeithas weithio'n dda? Mae proffeil CGPaCh ar Weplyfr ar gael i chi islaw.

Gwefan Facebook Gwlad Pwyl a Chymru

poniedziałek, 22 października 2012

Cyngerdd Hello Mark ym Meskalina, Poznań

Prin iawn byddwn i'n mynychu cyngherddau y dyddiau hyn (tra ym Mhoznań, wrth gwrs!), ond doedd gen i ddim amheuaeth pan glywais am un a oedd am ddim (pam peidio a chymryd mantais, dywedwch?) yng nghlwb Meskalina yn yr Hen Farchnad ym Mhoznań. Mae'n rhaid i mi gyfaddef nad oeddwn i'n gwybod yr un peth am y band o'r blaen, doedd gen i ddim syniad am eu cerddoriaeth chwaith. Clywais fel pumtheg eiliad o un o'u caneuon cyn y cyngerdd, ond wnaethon nhw sbarduno fy chwilfrydedd gyda honno.

Roedd y lle dan sang braidd pan gyrhaeddais, felly roeddwn i'n lwcus bod fy ffrind wedi cyrraedd ynghynt! Mewn gwirionedd, doeddwn i ddim yn disgwyl tyrfa mor enfawr (wrth ystyried maint tu mewn y clwb), ond yn y diwedd, deallais pam roedden nhw i gyd yno.

Ar ol i mi gyraedd y lle, daeth yn glir bydd y noson yn fwy na noson gerddoriaeth i minnau a'm ffrind: roed gynnon ni'n dwy rhywbeth blasus i fwyta (Welsh rarebit [enw Cymreig? unrhyw un?] a wafers fanila), ac hefyd, fel arfer, dechreuon ni chwarae gwyddbwyll (ein caethineb newydd!). Yn anffodus, nid noson finnau oedd honno: collais unwaith, a gorffennodd un gem mewn cyfartal.

A phan oedden ni'n chwarae gwyddbwyll, dechreuodd y band chwarae eu cerddoriaeth. Ac mae'n rhaid i mi gyfaddef ces i siom ar yr ochr orau! Doeddwn i ddim yn disgwyl rhywbeth mor ffres, llawn o egni ac amrywiol! Mae'r band yn chwarae cymysgiad o roc, pop, ffync a cherddoriaeth electronig, sy'n gwneud iddyn nhw swnio'n eithaf unigryw. Mae gan y prifleisydd llais da cryf, a chryn dipyn o synnwyr digrifwch. Mae'n ymddangos iddyn nhw gael cymaint o hwyl a sbri fel y gynulleidfa, a chanon nhw un gan ychwanegol yn y diwedd. Roedd y caneuon yn bleser i'w clywed, ond, yr unig anfantais, roedden nhw yn y Saesneg i gyd... Er hynny, wnes i fwynhau fy hun yn arw, ac yn sicr wna i gadw fy llygaid arnyn nhw! Efallai wnan nhw greu rhywbeth Pwyleg?

Fan hyn, os oes diddordeb gennych, dyma eu proffeil ar YT ac ychydig o'u caneuon, ac hefyd eu gwefan swyddogol. Mwynhewch!

Hello Mark ar YouTube

www.hellomarkmusic.com

niedziela, 14 października 2012

Bach o gymharu, bach o adolygu...

Yn ddiweddar, darllenais Atyniad gan Fflur Dafydd, ac wedyn, yn ystod fy niwrnod olaf yng Nghymru, llwyddais brynu Twenty Thousand Saints (i'r rhai sydd ddim yn gwybod, mae hi wedi ail-ysgrifennu Atyniad mewn Saesneg, ond fersiwn gwahanol ydy hwn, gyda chymeriadau a phlot   gwahanol). Roeddwn i'n bwriadu rhoi adolygiad y ddau yma yn wahanol i'w gilydd, yn trafod pynciau gwahanol, ond ar ol i mi ddarllen yn fanwl, sylwais bod nhw, rywsut, yn un stori, bod nhw'n cyd-fynd efo'i gilydd.

I ddechrau, ychydig bach o gefndir, yn llythyrennol! Yn y ddwy nofel, mae bron a phob dim yn digwydd o mewn Ynys Enlli (neu Bardsey Island). O'r hyn dwi wedi darllen, mae Fflur Dafydd wedi cael math o ysgoloriaeth a alluogodd iddi aros ar yr ynys ac ysgrifennu. Felly dyna pam bod hi mor wybodus am yr amgylchoedd. Roeddwn i wrth fy modd pam oeddwn i'n darllen ei dysgrifiadau o'r ynys. Dwi'n cofio, yn ol yn Aberystwyth, i mi weld siap Enlli yn y pellter, ac roeddwn i eisiau gwybod mwy amdani, deall pam bod hi mor atyniadol i mi. A galla i weld rwan, ar ol i mi ddarllen. Wel, o leiaf dwi'n credu i mi allu gweld, achos 'r hyn yr ysgrifennodd Fflur Dafydd, ynys hud ydy Enlli, ynys sy'n newid pobl, sy'n gwneud iddyn nhw sylwi beth sydd o'i le yn eu bywydau nhw. Ac yn amlach na pheidio mae'n cynorthwyo wrth iddyn nhw geisio trwsio'r pethau hyn. Pam? Efallai oherwydd mai ynys ydy hi? Darnyn o dir sydd ar wahan i'r tir go iawn, gyda llai o bopeth sydd ar gael yn hawdd yn ein bywydau ni. Ar ynys rydyn ni'n cael amser i feddwl, i fyfyrdodi, i ail-ddarganfod ein hunain o'r persbectif arall, o'r ongl arall. Dyna beth sy'n digwydd i gymeriadau'r llyfrau. Dim ond ar yr ynys bydden nhw'n gweld nad ydyn nhw'n byw fel y hoffen nhw, ac mae bron a phob un ohonyn nhw'n cael digon o ddewrder i gamu oddi'w bywydau gwenwynig.

Wrth gwrs, fydd hynny ddim yn bosib heb bobl eraill. Dwi'n gallu gweld bod perthynasau rhwng bobl yn un o rannau pwysigaf y ddwy nofel. Perthynas corfforol (os galla i'w galw nhw fel hyn), ydy'r prif un, ac mae'r rhai pwysicaf yn datblygu ar yr ynys. Ond mae'n ymddangos bod ei hud yn atal i fodoli tu hwnt iddi hi, gan nad ydy'r un o'r perthynasau yma'n dal i barhau ar ol i'r cymeriadau adael. Ond weithiau nad ydy hwn yn beth drwg, gan naill ai gwnai 'serch yr ynys' iddyn nhw 'dorri rhwystrau' perthynasau cynt, a oedd yn wenwynedig a doedden nhw ddim yn gallu eu stopio, neu sylweddoli bod nhw, wedi'r cyfan, yn anhapus, ac ni wnaethon nhw weld hynny cyn cyrraedd Enlli. Does dim gwaeth gan Fflur Dafydd pa fath o berthynas ydy hi'n ei ddisgrifio, ac mae'r motif o berthynasau cyfunrhywiad yn gryf yn y nofelau (y motif sydd, dwi'n credu, dal yn rhoi ychydig bach o sioc, neu o leiaf i mi). Ond nid yn unig y perthynasau o'r fath sy'n cyfrif, gan all teimladau rhwng aelodau teulu'n gymhleth iawn hefyd, ac, yn dilyn un trychineb neu llall, gall pobl colli cysylltiad efo'i gilydd (gweler: Twenty Thousand Saints).

Mae Fflur Dafydd yn trafod pynciau o Gymreictod hefyd, ond yr hyn yn Twenty Thousand Saint yn hytrach nag Atyniad. Dwi'n credu nad oedd hynny mor angenrheidiol yn ei nofel Cymraeg, gan oedd hi'n defnyddio'r Iaith. Ond mae'n fwy o sialens gyda'r iaith estron, sef y Saesneg. Wrth gwrs, mae'r awdur yn awgrymu bod rhan o gymeriadau'n defnyddio'r Gymraeg, ond dydy hi ddim yn gallu rhedeg eu sgwrsiau yn yr iaith hon. Hefyd, mae'r pwnc o hunaniaeth yn ddilys yn y nofel Saesneg. All un fod yn Gymro heb yr iaith? Mae un o gymeriadau wedi dewis i beidio a'i defnyddio pan oedd o'n ifanc, ac rwan dydy o ddim yn ei chofio. Ond mae'n ymddangos dydy'r iaith ddim yn diflannu jest fel 'ma, dim ond sbardun, ac mae'n ailddangos ei hun o flaen y cymeriad (yn ei wneud bach wedi ei ddychryn, dwi'n credu!)

Y peth olaf hoffwn i siarad amdano ydy motif o archwilio. Wrth gwrs, y prif enghraifft ydy'r gwaith cloddiad ar yr ynys, ond, yn y ddwy nofel, dim ond palu ydy'r cyfan, mae rhai o bobl yn gwybod nad ydyn nhw'n mynd i ddarganfod dim byd. Ond, yn y cyfamser, mae gawith archwilio llawer mwy diddorol yn digwydd. Mae criw ffilm wedi dod i'r ynys er mwyn creu dogfen o fywydau trigolion yr ynys. Ac, wrth iddyn nhw suddo i mewn i'r cymuned bach, bydd ffeithiau mwyaf annisgwyl yn ymddangos. Hefyd, bydd rhai o gymeriadau'n palu/ twrchio i mewn eu hunain, yn cael eu newid (i'r gwell? i'r gwaeth? Popeth yn dibynnu ar y safbwynt!). Ac mae cyfrinachau o'r gorffennol yn cael eu datguddio'n raddol, yn peri ofn ac ansicrwydd ar rai, ac ryddhad ar eraill.

Iawn, felly dyna'r cyfan o'm rhan innau, gadewch i mi son am un neu ddau beth arall er mwyn cloi fy myfyrdodau. Wnes i ddarllen y ddwy nofel gyda chwilfrydedd a phleser, ond mae'n rhaid i mi gyfaddef i mi gael bach o drafferth gyda Twenty Thousand Saints. Doeddwn i ddim yn gallu dod i arfer gyda'r iaith estron ar ol i mi gael popeth ganddi yn y Gymraeg. Ond, yn ffodus, ar ol rhyw wythdeg o dudalennau ces i 'suddo i mewn' (ymadroddiad Pwyleg) gan y nofel ac wnes i ei 'llyncu' (un arall) fel petai. Ces i fy swyno yn enwedig gan 'farddoniaeth' sydd yn ei rhyddiaith, disgrifiadau byd y natur yn enwedig, ond hefyd gan ei medr i greu cyfrinach, ac wedyn ei datguddio'n araf, araf (sydd wedi gwneud i mi droi'r tudalennau'n gyflym, gyflym!)

Ar ol dweud hynny, dwi'n gobeithio y cewch cyfle i ddarllen y ddwy nofel, ac os cawsoch chi'n barod, gobeithio i chi eu mwynhau, mae llawer o le i'w canmol, ac maen nhw'n haeddu'r canmoliaeth i gyd!

sobota, 6 października 2012

Myfyrdodau y munud

Felly, mae fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol wedi dechrau!

Mae'n rhyfedd meddwl y daw popeth i'w ben mewn dim ond cwpl o fisoedd. Dwi wedi dod i arfer efo rhythm y brifysgol dros y blynyddoedd a fu, felly dwi'n credu bydd yn anodd newid pob dim.
Bydd rhaid mynd trwy honno'n gynt, ond, ar y llaw arall, mae yna gymaint o bosibiliadau ar ol i mi orffen, er enghraifft addysg yn un o brifysgolion Cymru, efallai mi gaf i ysgoloriaeth?

Fe gawn ni weld, byddai'n rhaid i ni i gyd groesi ein bysedd!

środa, 26 września 2012

Be dwi'n cofio o Gymru? rhan 2

- cwpanau plastig o gwrw- fel ydych chi'n cofio, roeddwn i yn y fan a'r lle yn ystod cyngerddi Hanner Cant a Gwyl Gwydir. Ac fy mhrif gof ar wahan i'r gerddoriaeth ydy miloedd o gwpanau o gwrw ym mhob man. Oherwydd nad ydw i'n yfed llawer, roedd gweld cymaint o gwpanau gwag yn gorwedd ar y llawr yn dipyn o sioc i mi ;)

- y mor- roeddwn i ar lan y mor yn Aberystwyth llawer o lawer o weithiau, bob tro roeddwn i'n wrth fy modd cerdded o'm fflat i (ychydig tu allan o Aber) i adfeilion y castell, ac wedyn drwy'r Promenad i ochr draw y traeth i'r clogwyn. Ac wedyn yn ol (weithiau ar y bws, dwi'n eithaf diog!). Roeddwn i'n hoffi sbio ar y mor, ar y tonnau, ar ei liwiau amryliw, weithiau glaswyrdd, weithiau llwyd, ac weithiau glas tywyll. Mae pob darnyn o'r mor/ eigion mor brydferth!

- y Llyfrgell Genedlaethol - adeilad diddorol iawn o'r tu mewn a'r tu allan! Cyn i mi ddod i Gymru, darllenais 'Y Llyfrgell', a chael blas ar lefydd ynddi a gerllaw, wedyn roeddwn i'w harchwilio'n raddol yn ystod taith o'i chwmpas a'm hymchwiliadau personol. Lle braf iawn ydy'r Llyfrgell, gydag awyrgylch hamddenol yn y Stafell Ddarllen, ac mae llawer o bobl anhygoel o gyfeillgar yn gweithio yno. Roeddwn i'n mwynhau fy amser yn yr adeilad, a dwi'n siwr byddai'n ei methu!

- Ynys Mon - cefais gip ar yr Ynys tra yng Nghaernarfon ond doeddwn i ddim yn gallu ymweld a hi (peth dwi'n ei ddifaru!). Dwi'n cynllunio archwilio'r ynys pan bydda i'n ol yng Nghymru (cyn gynted a phosib...), yn enwedig Llyn Awel yn ei chanol. Mae'n edrych yn neis!

- bryniau a dringo - roedd y lle lle roeddwn i'n byw yn sefyll ar y bryn (11* o'r un ochr a 16* o'r ochr arall), hefyd un ar y ffordd i'r Llyfrgell. Ar y dechrau roeddwn i'n dringo a'r gwynt yn fy nwrn, ond wedyn BRON a hedfan i fyny :) Ac roedd yna gymaint o bryniau yn yr ardal! Gan i mi wneud llawer o gerdded a dringo, roeddwn i'n gallu bwyta ychydig mwy o felysion. Cymerais y mantais yma ;)

wtorek, 25 września 2012

Be dwi'n cofio o Gymru? rhan 1

- bysiau a'u gyrrwyr - o ran y bysiau: roedden nhw wastad yn hwyr neu ddim mewn gwasaneth. Yn gyffredinnol, roedd y fath beth yn eithaf doniol, yn enwedig pan oedden ni wedi blino llwyr, ac roedd fel trydydd bws allan o wasanaeth. Ac o ran eu gyrrwyr? Maen nhw'n athrylithoedd y ffyrdd! Doeddwn i ddim yn disgwyl y gall un yrru fel pobl rasio ar ffyrdd mor droellog! Pob parch iddyn nhw am hynny! Hefyd, peth anarferol i mi, roedden ni'n cyfarchu ein gilydd bob tro wrth mynd i mewn ac allan, dydyn ni ddim yn gwneud hynny yng Ngwlad Pwyl...

- tywydd gwallgof - gwnaeth y tywydd i finnau deimlo rhyw fath o annwyd ysgafn drwy'r amser, roedd yn annisgwyl codi yn y bore, yn gweld cymylau a theimlo oerni, wedyn gwisgo sawl haen o ddillad, ac wedyn gorfod eu cludo nhw i gyd yn y prynhawn oherwydd tymheredd uchel a llawer o heulwen (neu y ffordd arall rownd). Mae gen i luniau sy'n atgoffa o un o ddiwrnod fel yma- gweodd pry cop gyda glaw arnyn nhw yn y bore a'r wybren glir a machlud gogoneddus yn y noswaith.

- gwyrddni - sonias am hwnnw o'r blaen, dwi'n gwybod, ond gwyrddni ydy un o'm prif cofion o gymru: bryniau gwyrdd ar y ffordd, llawer ohono ym mhobman. Ces i gyfle i ymlacio, gan fy mod yn hoff iawn iawn o natur. Roeddwn i'n gallu anadlu heb broblemau wrth fynd am nifer o droeon - pleser pur!

- dim pla o fosgitos - bron dim mogitos yng Nghymru, mi welais fel tri ohonyn nhw yn fy ystafell yn ystod tri mis! Mae llawer gormod ohonyn nhw yng Ngwlad Pwyl, felly dwi'n cael fy mrathu nifer o weithiau, sy'n hollol annifyr.

- distawrwydd - dwi'n byw mewn dinas fawr yng Ngwlad Pwyl (bron 600 mil o bobl), felly rwan dwi'n clywed ceir yn mynd drwy'r stryd tu allan i'm ty i, a phob math o synau byddarol. 'Nol yng Nghymru roeddwn i'n byw yn Aberystwyth, felly tref braidd, ac mewn gwirionedd ychydig tu hwnt o Aberystwyth. Ac roedd ein hystafell ni'n wynebu gardd. Gallech ddychmygu gwahaniaeth, on'd gallech?

czwartek, 20 września 2012

Ffarwel i Gymru

Iawn, pawb, amser i mi fynd yn ol i Wlad Pwyl (ddydd Sadwrn yn nesau!). Dwi ddim yn fodlon oherwydd hynny, ond dyna sut mae pethau'n mynd...

Diolch i bob un ohonoch chi a oedd yn darllen yr hyn a ysgrifennais i tra yng Nghymru, dwi'n gwerthfawrogi hynny! Mi wna i sgwennu eto mewn cwpl o ddyddiau, ar ol i mi ddod yn ol i'm gwlad innau.

Hwyl fawr i chi i gyd am tro!

poniedziałek, 17 września 2012

Llanrwst a Chlwb Rygbi Nant Conwy, lluniau

Ychydig yn hwyr, dwi'n gwybod, ond gadewch i mi uwchlwytho lluniau o Wyl Gwydir a Llanrwst (cymysgiad o'r cyngherddau a'n crwydro o gwmpas y lle, rhyw fath o luniadur, dwi'n credu :)). Dwi'n gwybod nad ydy eu hansawdd yn rhy dda, ond mwynhewch beth bynnag!

Unwaith eto, digwyddiad ymesin, felly diolch i bawb a oedd yno. Job wych!